OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením a odoslaním formuláru "RÝCHLA SPRÁVA" v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasíte so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním vyplnených osobných údajov prevádzkovateľovy stránky www.weddingking.sk, Eugen Huska, IČO: 46252967 (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ")

Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujete, je použitie osobných údajov pre výlučnú komunikáciu Vás s prevádzkovateľom a vypracovanie cenovej ponuky v prípade vyžiadania. Údaje nebudú použité na marketingové účely, zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. 

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

Odoslaním formuláru prehlasujete, že ste si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujete, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, ktorý nadobúda právoplanosť dňom odoslania formuláru.

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú